Cel główny Projektu:

 

Zwiększenie potencjału naukowego UTP, dzięki rozwojowi jako interdyscyplinarnego ośrodka naukowo-badawczego w obszarze OZE oraz rozwojowi kształcenia w tym zakresie, z wykorzystaniem doświadczeń norweskich. Celem jest też budowa trwałej platformy współpracy Partnerów służąca wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczeń.

 

Cele szczegółowe:

 

-         Absorpcja doświadczeń edukacyjnych Norwegii w zakresie OZE

-         Rozwój programu studiów i rozszerzenie oferty dydaktycznej UTP, odpowiadającej wyzwaniom, związanym ze zmianami klimatycznymi i ochroną środowiska.

-         Zwiększenie powiązania UTP z otoczeniem gospodarczym i włączenie przedsiębiorstw z obszaru OZE w kreowanie i realizacje kształcenia.

 

Typu działań, których dotyczy projekt:

 

-         Rozwój nowych, innowacyjnych programów studiów, odpowiadających nowym potrzebom i wyzwaniom pojawiającym się na poziomie krajowym lub europejskim

-         Przygotowanie nowych kursów, modułów, specjalizacji, programów studiów

-         Rozwój programów studiów we współpracy z sektorem prywatnym

 

 

UTP konsekwentnie tworzy ośrodek naukowo-dydaktyczny i rozwojowy w obszarze OZE. Jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce w 2012 r. uruchomiła studia I stopnia pn. Inżynieria OZE. Od 6 lat kształci na studiach podyplomowych w tym zakresie. W 2013 r. powstało także Interdyscyplinarne Centrum OZE, które ma na celu inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnych form aktywności naukowo-badawczej, rozwojowej, wdrożeniowej, dydaktycznej i usługowej w zakresie OZE. Dalszy rozwój będzie możliwy poprzez poznanie i zastosowanie najbardziej zaawansowanych rozwiązań w obszarze, w którym Norwegia należy do światowych liderów. Szansę taką daje norweski partner Tel-Tek, dla którego udział w projekcie jest możliwość rozszerzenia swej działalności na Polskę i rozpoczęcie współpracy z polskimi firmami. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Wg badań ”Projekt BupS Poland” z 2011 r. inwestycje w OZE w Polsce przyczynią się do powstania do 2020 r. ponad 64 tys. nowych ”zielonych” miejsc pracy.

 

Odbiorcy końcowi Projektu:

-         Studenci (absolwenci) kierunku IOZE

-         Pracownicy dydaktyczno-naukowi UTP, którzy dzięki wdrożeniu rozwiązań innowacyjnych i poznaniu najlepszych doświadczeń światowych, wzmocnią potencjał UTP.

-         Studenci studiów podyplomowych - pracownicy firm zajmujący się OZE