Szczegółowe Zadania Projektu:

 

2015-01-05 - 2015-05-31 - Analiza zmian w programie studiów I stopnia IOZE i możliwości zastosowania innowacyjnych narzędzi i metod dydaktycznych

Działanie obejmie analizę programu i metod nauczania. Analiza dokonana będzie pod kątem:

- adekwatności do aktualnego stanu wiedzy oraz nowych rozwiązań technologicznych

- skupienia się nad wykorzystaniem metod praktycznych

- możliwości angażowania studentów w konkretne projekty badawcze oraz współpracy z gospodarką

- organizacja paneli branżowych mających na celu uzyskanie opinii i propozycji przedstawicieli przedsiębiorców nt. treści i form kształcenia - aktywizacji i pobudzania studentów kreatywności i proinnowacyjności - wykorzystane w tym zakresie będą doświadczenia partnera norweskiego, który ma bogate doświadczenie aplikacyjne oraz prowadzi działalność szkoleniową dla przedsiębiorstw. Analiza ma na celu identyfikację obszarów zmiany w programie nauczania oraz wskazanie narzędzi do przeprowadzenia tych zmian.

 

2015-07-01 - 2016-05-30 - Opracowanie i wdrożenie zmian w programie studiów I stopnia IOZE, w tym innowacyjnych narzędzi i metod dydaktycznych: MODYFIKACJA TEMATYKI I PRZEDMIOTÓW

Rezultatem analizy zmian w programie studiów I stopnia IOZE, w tym zastosowania innowacyjnych narzędzi i metod dydaktycznych będzie identyfikacja obszarów zmiany w programie nauczania. Na tym etapie w porozumieniu z otoczeniem gospodarczym i partnerem norweskim przygotowane będą zmiany programu, np. poprzez zaproponowanie nowych przedmiotów, nowych treści w przedmiotach, nowych form realizacji zajęć itp. Konkretnym rezultatem będzie nowopowstały program nauczania wraz z sylabusami. Wprowadzanie zmian planuje się stopniowo w roku akademickim 2015/2016.

 

2015-07-01 - 2016-05-31 - Opracowanie i wdrożenie zmian w programie studiów I stopnia IOZE, w tym innowacyjnych narzędzi i metod dydaktycznych: OPRACOWANIE I WDROŻENIE STUDENCKICH WARSZTATÓW TWÓRCZYCH

Opracowano i wdrożono w praktyce w programie studiów metodykę nauczania w postaci Studenckich Warsztatów Twórczych IOZE. W ramach działania prace skupiały się na opracowaniu formuły warsztatów i metod pracy. Miały one na celu kształcenie nakierowane na kompleksowe rozwiązanie wybranych problemów we współpracy i przy udziale specjalistów z branży. Miały uczyć pracy zespołowej  studentów oraz skupiały się na problemowym i projektowym podejściu do wykonywanych zadań. W ramach zadania studenci uczestniczyli w targach oraz seminariach prezentując prace posterowe ze swoich dokonań. Działania realizowano w roku akademickim 2015/2016.

Sprawozdanie

 

2015-07-01 - 2016-05-31 - Opracowanie i wdrożenie zmian w programie studiów I stopnia IOZE, w tym innowacyjnych narzędzi i metod dydaktycznych: OPRACOWANIE I WDROŻENIE STUDENCKICH GRUP DOŚWIADCZALNYCH

Opracowana będzie i wdrożona w praktyce w programie studiów metodyka pracy w postaci Studenckich Grup Doświadczalnych. W ramach działania prace skupiać będą się na opracowaniu formuły warsztatów i metod pracy. Mają one na celu kształcenie oparte o zespołowe rozwiązywanie problemów przez studentów, z nastawieniem na innowacyjność i kreatywność. W ramach grup studenci będą angażowani w badania naukowe oraz prace zlecone przez firmy z otoczenia gospodarczego. Mają uczyć pracy zespołowej o oraz skupieniu się na problemowym i projektowym podejściu do wykonywanych zadań. Wprowadzanie zmian planuje się w roku akademickim 2015/2016.

 

2015-07-01 - 2016-05-31 - Opracowanie i wdrożenie zmian w programie studiów I stopnia IOZE, w tym innowacyjnych narzędzi i metod dydaktycznych: OPRACOWANIE I WDROŻENIE ROZSZERZONEJ PRACY PRZEJŚCIOWEJ DLA STUDENTÓW

Opracowana będzie i wdrożona w praktyce w programie studiów metodyka pracy. Ta forma ma nauczyć z kolei samodzielności i umiejętności rozwiązania problemu. Studenci będą pracować nad zleceniami z przemysłu oraz konkretnymi projektami. Przewidziane jest wsparcie specjalistów z branży. Wprowadzanie zmian planuje się w roku akademickim 2015/2016.

 

2015-07-01 - 2016-05-31 - Opracowanie i wdrożenie zmian w programie studiów I stopnia IOZE, w tym innowacyjnych narzędzi i metod dydaktycznych: WPROWADZENIE OBLIGATORYJNEGO UDZIAŁU SPECJALISTÓW BRANŻY OZE W REALIZACJI PROCESÓW KSZTAŁCENIA

Udział odbywać się będzie poprzez prowadzenie zajęć w ramach kierunku. Wdrożenie będzie ściśle powiązane z modyfikacją programu kształcenia. Wprowadzanie zmian planuje się w roku akademickim 2015/2016.

 

2015-07-01 - 2015-05-31 - Opracowanie i wdrożenie zmian w programie studiów I stopnia IOZE, w tym innowacyjnych narzędzi i metod dydaktycznych: WPROWADZENIE CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ DLA STUDENTÓW KIERUNKU

Dodatkowe szkolenia mają pozwolić to zwiększenie kompetencji i kwalifikacji absolwentów kierunku na konkurencyjnym rynku pracy. Przygotowane będą programy szkoleń adekwatnych do potrzeb studentów i potrzeb rynku pracy. W tym aspekcie realizowana będzie współpraca z partnerem norweskim, który prowadzi tego typu ośrodek oraz w konsultacji z przedsiębiorstwami z branży. szkolenia realizowano w roku akademickim 2015/2016.

Sprawozdania ze szkoleń - WYKAZ:

szkolenie nr 1

szkolenie nr 2

szkolenie nr 3

szkolenie nr 4

 

 

2015-07-01 - 2016-05-31 - Opracowanie i wdrożenie zmian w programie studiów I stopnia IOZE, w tym innowacyjnych narzędzi i metod dydaktycznych: KSZTAŁCENIE w FORMIE DISTANCE LEARNING

Działanie będzie polegało na przygotowaniu infrastruktury technicznej, umożliwiającej prowadzenie zajęć w tej formie. Dotyczyć to będzie tych zajęć, gdzie osobista obecność wykładowcy jest niemożliwa, wniesie on istotną wartość dodaną do projektu.

Sprawozdanie

 

 

2015-01-05 - 2016-05-31 - PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA NOWYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU POMP CIEPŁA I MAGAZYNOWANIA ENERGII CIEPŁA

Działanie obejmie realizację 1 edycji studiów (2 semestrów), w której weźmie udział 20 osób - do 28.02.2015 trwać będzie rekrutacja - od 1.03.2015 do 28.02.2016 (z przerwą w lipcu i sierpniu 2015 realizowane będą zajęcia - od 1.03 do 31.05.2016 trwać będą obrony prac dyplomowych. Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć w formie wykładów, ćwiczeń projektów i laboratoriów oraz przygotowanie pracy końcowej, polegającej na samodzielnym opracowaniu, pod kierunkiem promotora, wybranego tematu. Zajęcia odbywać się będą w ramach weekendowych zjazdów. Wykładowcy: nauczyciele akademiccy UTP Bydgoszcz oraz wybitni specjaliści z firm i stowarzyszeń branży OZE (pompy ciepła, magazynowanie ciepła). Absolwenci otrzymali świadectwo ukończenia STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, wydane przez Rektora UTP Bydgoszcz.

Sprawozdanie

 

2015-05-01 - 2015-05-31 - ORGANIZACJA PIERWSZEJ KONFERENCJI NT. STANU WIEDZY I PERSPEKTYW ROZWOJU INŻYNIERII OZE

Zorganizowano dwudniowa konferencję, która odbyła się w Bydgoszczy, w siedzibie UTP. Konferencja miała na celu prezentację oraz wymianę doświadczeń, a także integrację środowiska specjalistów świata nauki i przemysłu, związanych z OZE oraz poznanie osiągnięć norweskich w tej kwestii. Prelegentami byli wybitni przedstawiciele nauki oraz branży OZE. Wszystkie referaty były oceniane przez Komitet Naukowy i Recenzencki. Wybrane artykuły zostały wydane w formie specjalnej monografii. Konferencja służyła również też upowszechnieniu rezultatów projektu. W konferencji jako słuchacze wzięli udział studenci kierunku IOZE.

Komunikat nr 1         Karta zgłoszenia          Zaproszenie na Konferencję         Sprawozdanie z EEE 2015           Fotorelacja z EEE 2015

 

2016-05-01 - 2016-05-31 - ORGANIZACJA DRUGIEJ KONFERENCJI NT. STANU WIEDZY I PERSPEKTYW ROZWOJU INŻYNIERII OZE

Konferencja będzie 2-dniowa, odbędzie się w Bydgoszczy, w siedzibie UTP. Konferencja ma na celu prezentację oraz wymianę doświadczeń, a także integrację środowiska specjalistów świata nauki i przemysłu, związanych z OZE oraz poznanie osiągnięć norweskich w tej kwestii. Prelegentami będą wybitni przedstawiciele nauki oraz branży OZE. Wszystkie referaty będą recenzowane przez Komitet Naukowy i Recenzencki i zostaną wydane w formie publikacji książkowej. Udział partnera norweskiego nada konferencji wymiar międzynarodowy. Konferencja służyć też będzie upowszechnieniu rezultatów projektu. W konferencji jako słuchacze wezmą udział studenci kierunku IOZE.

Komunikat nr 1       Karta zgłoszenia        Zaproszenie na Konferencję       Sprawozdanie z EEE 2016          Fotorelacja z EEE 2016

 

2015-12-01 - 2015-12-31 - ORGANIZACJA I KONFERENCJI UPOWSZECHNIAJĄCEJ

Konferencję zorganizowano w formie 1-dniowego seminarium roboczego, odbyła się w Bydgoszczy, w siedzibie UTP. Wśród prelegentów były osoby zaangażowane w projekt ze strony Polskiej i norweskiej. Prezentowane były cele projektu, rezultaty, dobre praktyki. Zaprezentowane zostały opinie słuchaczy i studentów o sposobie kształcenia, jak również stan i perspektywy rozwoju współpracy polsko-norweskiej w dziedzinie OZE. Wydana zostanie specjalna broszura informująca o projekcie jako celach i działaniach.

Komunikat nr 1         Zaproszenie na Konferencję         Sprawozdanie z Konferencji          Fotorelacja z Konferencji

 

 

2016-03-01 - 2016-03-31 - ORGANIZACJA II KONFERENCJI UPOWSZECHNIAJĄCEJ

Konferencję zorganizowano w formie 1-dniowego seminarium roboczego, odbyła się w siedzibie Tel-Tek w Norwegii. Wśród prelegentów będą osoby zaangażowane w projekt ze strony Polskiej i norweskiej. Prezentowane były cele projektu, rezultaty, dobre praktyki. Zaprezentowano opinie słuchaczy i studentów o sposobie kształcenia, jak również stan i perspektywy rozwoju współpracy polsko-norweskiej w dziedzinie OZE.

Sprawozdanie z Seminarium             

 

2016-03-01 - 2016-03-31 - ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ W NORWEGII

Cele wyjazdu:

- zwiedzenie najbardziej zaawansowanych instalacji OZE laboratoriów badawczych na uczelni,

- zwiedzanie przedsiębiorstwa z branży OZE

- udział w konferencji upowszechniającej

- spotkania z pracownikami Tel-Tek

Uczestnicy opracowali raport z wizyty, który został opublikowany na stronie projektu celem upowszechnienia jego rezultatów.

Sprawozdanie z wyjazdy studyjnego           

 

 

2015-04-01 - 2016-04-30 - OPRACOWANIE I WYDANE 7 PODRĘCZNIKÓW w nakładzie po 200 egzemplarzy

W ramach realizacji projektu wydanych zostało 7 podręczników akademickich dla studentów oraz osób zainteresowanych tematyką OZE:

 

[1]   Piasecka I., Mroziński A.: WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIA WYBRANYCH INSTALACJI OZE. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-34-5. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska. Bydgoszcz 2016

[2]   Koniszewski A., Mroziński A.: INŻYNIERIA INSTALACJI SOLARNYCH. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-36-9. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska. Bydgoszcz 2016

[3]   Mania T., Kawa J.: INŻYNIERIA INSTALACJI MAGAZYNOWANIA ENERGII CIEPŁA. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-37-6. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska. Bydgoszcz 2016

[4]   Mania T., Kawa J.: INŻYNIERIA INSTALACJI POMP CIEPŁA. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-38-3. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska. Bydgoszcz 2016

[5]   Flizikowski J., Mroziński A.: INŻYNIERIA AGLOMERACJI BIOMASY. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-39-0. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska. Bydgoszcz 2016

[6]   Flizikowski J., Tomporowski A., Macko M., Mroziński A.: INŻYNIERIA ROZDRABNIANIA BIOMASY. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-35-2. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska Bydgoszcz 2016

[7]   Flizikowski J. Mroziński A.: INŻYNIERIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-40-6. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska Bydgoszcz 2016

 

2015-02-01 - 2015-12-31 - OPRACOWANIE ZBIORU DOBRYCH PRAKTYK INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM OZE (ICOZE)

Celem powołanego 2013 roku ICOZE) jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnych form aktywności naukowo-badawczej, rozwojowej, wdrożeniowej, dydaktycznej i usługowej w zakresie OZE. Jest pierwszą taką instytucją powołaną w UTP. Specjaliści skupieni wokół ICOZE posiadają bogatą wiedzę jednak niezbędne jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej jak najbardziej efektywnego działania. Zakłada się opracowanie we współpracy z Tel-Tek, posiadającym bogate doświadczenie pozyskiwania grantów, kontakty międzynarodowe oraz szeroko współpracującym z gospodarką dobrych praktyk dot.:

-   współpracy pomiędzy wieloma podmiotami, integracji i stymulacji-inicjowania, i realizacji krajowych i międzynarodowych interdyscyplinarnych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych

-   pozyskiwania i realizacji zleceń dla biznesu-inicjowania i prowadzenie szkoleń i kursów.

-   ICOZE jest promowane, przez m. in. stronę www.icoze.utp.edu.pl

 

ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM OZE (ICOZE)